Overleg Kunstenorganisaties

Jaarverslag 2016

Het oKo-netwerk

Het oKo-netwerk bestond eind 2016 uit 204 leden, stuk voor stuk professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel die zich toeleggen op de creatie, productie, spreiding, participatie of ondersteuning van kunst. Ze zijn actief binnen diverse disciplines en werkvormen: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, kunsteducatie, muziek, podiumkunsten en sociaal-artistiek werk.

Door zich te verenigen in het oKo-netwerk, willen de organisaties samen opkomen voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. Ze wisselen informatie uit en delen kennis over zowat alle aspecten van de artistieke en zakelijke bedrijfsvoering. Gezamenlijk nemen ze standpunten in met het oog op een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat met correcte werk- en arbeidsvoorwaarden. Dit overleg gebeurt voornamelijk in de werkgroepen, de basis van het netwerk. Elk lid maakt deel uit van een van de 11 werkgroepen. Het is de plek waar leden in collegialiteit aan:

Het netwerk in 2016

2016 was voor oKo een bewogen jaar. De beoordelingsprocedure voor de werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet voor de periode 2017 – 2021 was in volle gang. Alle aspecten van de procedure stonden op de agenda’s van de bijeenkomsten: van de (pre)adviezen en het totale budget voor de kunsten tot de definitieve beslissing van cultuurminister Sven Gatz in juni. Maar daar hield het voor oKo niet op. Hoe gaan we als netwerk verder binnen dit nieuw gecreëerde landschap? Naast de structurele werkingssubsidies zijn ook de projectmiddelen en beurzen continu onderwerp van gesprek gezien hun essentiële rol voor een vitale sector. Hiernaast vind je een selectie van de andere thema’s die regelmatig ter tafel kwamen in de bijeenkomsten van de werkgroepen, focusgroepen, Algemene Vergaderingen, etc. Het netwerk mocht in 2016 vier nieuwe leden verwelkomen: kunstZ, Vlaamse Dienst voor Filmcultuur, Keremos en Nadar.

De Sociale actualiteit

Geïntegreerde cao Podiumkunsten & Muziek
Loopbaan van de kunstenaar

Vereisten van het Kunstendecreet

Cultural Governance
Archiveren 
Diversiteit

Onderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs
De hervorming van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Lokale en internationale spreiding van de kunsten

Aanvullende financiering

Tax Shelter
Giften
Crowdfunding

Draagvlak voor de kunsten

De relatie tussen kunst en de media

Gesco’s

Beroepskwalificatiedossiers

(met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten)

Toegankelijkheid van podium voorstellingen

(Brand)veiligheid, preventie en noodplannen FoCI

Digitale systemen in kunst- en cultuurhuizen
MuziekOverleg

Aantal leden per werkgroep

Aantal bijeenkomsten

Managementondersteuning

oKo is een lerend netwerk en een belangrijke bron voor actuele sectorspecifieke informatie. De leden kunnen op elk moment advies-op-maat vragen door simpelweg te bellen of te mailen naar het secretariaat. Daarnaast ontvangt oKo van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de kunsten (VIA) middelen voor managementondersteuning. Deze middelen zijn bedoeld om de organisaties die onder pc 304 vallen te ondersteunen bij een kwaliteitsvolle werking. Voor organisaties uit pc 329 worden deze middelen rechtstreeks aan de werkgevers toegekend. Door de ontstaansgeschiedenis van oKo zijn de sociaalrechtelijke thema’s specifiek afgestemd op pc 304. Sociale ontwikkelt een gelijkaardig aanbod voor organisaties die vallen onder pc 329. oKo en Sociale stemmen hun aanbod op elkaar af. Uiteraard zijn de niet-sociaalrechtelijke oKo-sessies toegankelijk voor alle leden.

Naast de algemene managementondersteuning, zorgde het secretariaat dit jaar in het kader van de subsidiebeslissingen, voor een veelzijdig pakket. De leden konden aankloppen voor advies over alle mogelijke scenario’s, van een procedure bij de Raad van State tot stopzetting of heroriëntering. Zo waren er infosessies die ingingen op verschillende inkomstenbronnen en was er de sessie ‘Toekomst na de subsidiebeslissing’ over het juridische aspect van samenwerken en over de procedure bij de Raad van State. Organisatiecoach Koen Vandyck ondersteunde verschillende leden en het secretariaat ontwikkelde meerdere tools, voerde coachingsgesprekken en bood een luisterend oor. Klik hieronder voor een overzicht van de verschillende activiteiten in 2016.

Communicatie

Om de leden op de hoogte te houden van alle informatie en activiteiten, maakt het secretariaat gebruik van verschillende communicatiekanalen. Er is een directe lijn tussen het secretariaat en de leden voor informatie op maat. Daarnaast wordt sectorale, fiscale, sociaalrechtelijke, juridische en andere kennis via de nieuwsbrief, website en nieuwsflashes overgebracht. En eind 2016 was het eindelijk zover, op 5 december lanceerden we de nieuwe website. Dit nieuwe visitekaartje van de sector is voor zowel leden als geïnteresseerden een bron van informatie en brengt het laatste nieuws. In 2016 werd de website 18.427 keer bezocht door 8.125 unieke bezoekers.

Het secretariaat communiceerde

Secretariaat

Het secretariaat ondersteunt, begeleidt en informeert de leden. Verder verzorgt het de belangenbehartiging en representeert het regelmatig de sector op verschillende overlegplatforms en bijeenkomsten van partners zoals Kunstenloket, Kunstenpunt, Hart boven Hard, of bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk. 

Sinds 2016 wordt het secretariaat eens in de twee weken verrijkt met de aanwezigheid van Stefaan Lambrechts. Hij ondersteunt en begeleidt dossiers op het gebied van digitalisering en automatisering. Zo hielp hij met de ontwikkeling van de nieuwe website. Op dit moment onderzoekt hij de mogelijkheid van online infosessies.

Daarnaast begeleidde het secretariaat dit jaar twee thesisstudenten: Hendrik De Smedt (Vlerick Business School) en Tim Rouschop (Universiteit Antwerpen, cultuurmanagement).

De samenstelling was eind 2016 als volgt:

  • Leen Laconte, directie (voltijds)
  • Paul Corthouts, beleidszaken (deeltijds, 60%)
  • Liesbeth Dejonghe, juridische en sociale zaken (deeltijds, 60%)
  • Lianne Kamminga, communicatie (voltijds)
  • Eveline Vanfraussen, administratie (deeltijds, 68%)


Externe vergaderingen