Overleg Kunstenorganisaties

Jaarverslag 2016

Sociaal overleg en juridische zaken

Naast belangenbehartiger is oKo ook werkgeversfederatie. In dit jaarverslag vind je een overzicht van de belangrijkste dossiers in 2016. Sociale, juridische en fiscale vraagstukken vormen een dagelijks onderdeel van de praktijk. oKo verenigt Vlaamse en Brusselse organisaties, maar de verschillende wet- en regelgevingen waar het dagelijks mee te maken heeft, komen vaak van federaal of Europees niveau.

Belangrijkste dossiers 2016

Bedrijfsvoorheffing buitelandse artiesten

Commissie Kunstenaars

Het Kunstenaarsstatuut

OiRA-tool

Tewerkstellingsstatuten

 

BTW

Fiscale aftrekbaarheid van giften

Loopbaanstudie Kunstenpunt

Onroerende voorheffing

Wet Peeters

Alles over cao’s

Een nieuwe cao, geïntegreerde cao Podiumkunsten/Muziek

Op 19 december 2016 ondertekenden de sociale partners in pc 304 de nieuwe geïntegreerde cao Podiumkunsten/Muziek. oKo had al lang de ambitie om een algemeen geldend kader met arbeids- en loonvoorwaarden voor de podiumkunsten- en muzieksector te creëren. Na twee jaar schrijven en onderhandelen met de vakbonden was het in december zover. De nieuwe cao brengt voorwaarden die van toepassing zijn op Nederlandstalige werkgevers in de podiumkunsten én de muzieksector samen in één algemeen bindende cao. Dat wil zeggen dat alle werkgevers, ook zij die niet onder pc 304 vallen, de loonbarema’s van deze cao moeten volgen als ze een kunstenaar in dienst nemen. Dit gold hiervoor enkel voor muzikanten. De verschillende barema’s voor muziek en podiumkunsten blijven wel behouden. Wat is er nog meer nieuw?

De flexibiliteitsregeling die nu enkel geldt voor de cao Podiumkunsten, wordt ook van toepassing binnen de muzieksector. Dit betekent dat in een referteperiode van één jaar werknemers 143 uur boven de gemiddelde arbeidsduur mogen presteren.

De cao verduidelijkt dat ‘toelagetrekkers’ die een subsidie lager dan € 301.852,- beheren voor een kunstenaar, binnen deze specifieke projectsubsidie de lagere lonen kunnen toepassen.

  • Aan studenten kan een lager loon geboden worden.
  • Deeltijdse werknemers uit loongroep D kunnen ook minder dan 13 uur per week werken met een minimum van 2 uur per dag.

De nieuwe cao treedt in werking op 1 juli 2017.

Alles over cao’s

Cao Eindejaarspremies en Ecocheques

De cao Eindejaarspremies en de cao Ecocheques werden in 2016 met één jaar verlengd. De twee cao’s regelen de uitvoering van de koopkrachtmaatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de kunsten (VIA).

Cao Tijdskrediet

De cao Tijdskrediet kreeg in 2016 een technische aanpassing om ze overeen te laten komen met het algemeen geldend wettelijk kader. Voor palliatieve zorg en bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid kan voortaan tijdskrediet worden toegekend voor 36 maanden (in plaats van 48 maanden).